Telefoon gids

Mann telefoniert mit historischen Telefonapparaten

Op 14 februari 2017 komt CETA (het gevaarlijke vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada) voor het Europees Parlement. De meest efficiënte manier om uw leden van het Europees Parlement (MEP’s) ervan te overtuigen om dan tegen te stemmen, is hen op te bellen. Maar als u dat nog nooit gedaan hebt, ziet u er misschien tegen op om met een professionele politicus over een zo gecompliceerd thema te praten.

Maak u geen zorgen, u moet geen expert zijn. Het is uw recht als burger, te weten te komen hoe de door u verkozen afgevaardigde zal stemmen. Deze gids geeft u enkele tips, en toont hoe u een constructief gesprek voert.

Welke MEP zou ik opbellen?

In principe dienen al de 751 leden van het Europees Parlement alle burgers van de EU te vertegenwoordigen. Zij allemaal zijn betrokken bij de uiteindelijke stemming over CETA. Natuurlijk zullen ze eerder naar u luisteren indien uw stem voor hen of hun partij tijdens de volgende verkiezingen relevant is. Als u dus bijvoorbeeld in Engeland of Frankrijk woont, dient u eerder een MEP uit uw land of regio uit te zoeken.

Wanneer u uw postcode in de CETA CHECK-tool invoert, kunt u zien, welke MEP’s in uw regio nog niet tegen CETA gestemd hebben. Het icoontje “Info” naast hun naam geeft ook het telefoonnummer aan: één in Brussel en/of één van haar of zijn lokaal kantoor.

Algemene raadgevingen

Als u vóór het telefoontje nog eens de voornaamste argumenten tegen CETA wenst te recapituleren, is er geweldig materiaal:

 • Als u niet veel tijd hebt, bekijkt u de korte samenvatting op het einde van deze gids.
 • Als u wat meer wenst te lezen over de meest verspreide mythes van de CETA-voorstanders (die u waarschijnlijk ook telefonisch zult horen), adviseren wij de excellente publicatie van Corporate Europe Observatory, “The great CETA swindle” (verkrijgbaar in het Engels, Duits, Frans en Bulgaars).
 • Als u op het gebied van CETA een expert wenst te worden, kunt u de expertenanalyse lezen die door een coalitie van onafhankelijke organisaties rond de civiele samenleving gepubliceerd werd: “Making sense of CETA” (in het Duits).

Blijf beleefd, blijf uzelf. Wat er ook mag gebeuren, blijf hoffelijk en gebruik uw gezond verstand. Of u het met uw gesprekspartner al dan niet eens bent en hoe u ook tegenover diens partij of politieke groep staat: hang nooit een negatief beeld op van uw gelijkgezinden.

Doorgaans zult u met een parlementaire assistent praten en niet met de MEP zelf. Dat is geen probleem: zoek de conversatie op. De assistenten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de posities van de MEP.

Indien er een vraag opduikt die u niet kunt beantwoorden: geen paniek! Niemand verwacht van u dat u een expert bent, alleen een geïnteresseerde burger. Zeg de MEP dat u het antwoord zult opzoeken en met meer informatie terug contact zult opnemen en kom met de vraag naar ons.

Laat u niet ontmoedigen door de afkortingen en het in Brussel gehanteerde jargon. Indien u een bepaalde term niet begrijpt of met de procedures niet vertrouwd bent, verzoekt u om een toelichting.

Als u nog altijd niet tevreden bent met de argumenten, geef niet op. Vraag de MEP naar zijn standpunt tegenover het thema en waarom hij er zo over denkt.

Bied de MEP tijdens het telefoongesprek gerust aan, met meer informatie terug te bellen, hem/haar persoonlijk te ontmoeten of hem/haar documenten, bronnen etc. toe te zenden. Soms verzoeken de parlementaire assistenten om een e-mail. Dan kunt u later terugbellen en vragen, of zij hem gelezen hebben en wat ze ervan vinden.

Telefoongesprek

De beste manier om de MEP uw boodschap bij te brengen, bestaat erin om uw argumenten mondeling over te maken. Dan kunt u uw betoog aan haar/zijn antwoorden aanpassen en uw grote bezorgdheid laten blijken. MEP’s krijgen niet veel telefoontjes van burgers, wat aan de gesprekken een bepaald gewicht geeft.

Zo ziet een typisch gesprek eruit:

 • U: Hallo, mijn naam is [Uw naam], ik ben een Europese burger uit [Uw land] en zou graag mevrouw/mijnheer [MEP] willen spreken a.u.b.
 • ASSISTENT: Mevrouw/mijnheer [MEP] is helaas niet bereikbaar, ik ben haar/zijn assistent. Kan ik u helpen?
 • U: Ik heb gehoord dat het Europees Parlement begin februari over het CETA-verdrag tussen de EU en Canada zal stemmen en ik zou graag willen weten, hoe mevrouw/mijnheer [MEP] zal stemmen.
 • ASSISTENT: Dat begrijp ik. Wij hebben reeds gelijkaardige telefoontjes gekregen. Momenteel heb ik geen tijd. Kunt u ons een e-mail zenden a.u.b.?
 • U: Mijn excuses, maar is mevrouw/mijnheer MEP de verkozen afgevaardigde van burgers zoals ik of hebt u tegenwoordig alleen tijd voor lobbyisten? Ik heb reeds geprobeerd, e-mails over dit thema aan MEP’s te zenden, maar het enige dat ik ontvangen heb, waren geautomatiseerde antwoorden. Kijk, dit is een ernstig thema: CETA bedreigt burgerrechten, milieu- en consumentenbescherming, en geeft grote ondernemingen voorrang boven kleine, lokale firma’s.
 • ASSISTENT: Wij weten dat tegenstanders van de vrijhandel graag dergelijke algemene beschuldigingen verspreiden, maar die zijn gebaseerd op algemeen verzet tegen de globalisering en emotionele angsten, niet op de effectieve tekst. Isolement is geen stap vooruit, in plaats daarvan moeten wij regels voor de globalisering opstellen. CETA is het beste handelsverdrag waarover de EU ooit gestemd heeft.
 • U: CETA is een lange opsomming van dingen die regeringen en parlementen niet meer mogen doen. Bijvoorbeeld wanneer ze tegen de klimaatverandering of tegen sociale ongelijkheid willen optreden of wanneer ze banken reguleren of mislukte privatiseringen ongedaan willen maken. Of ook bij tal van andere belangrijke problemen van deze tijd. En CETA kan regeringen tot schadevergoeding dwingen wanneer ze het beleid doorvoeren waarvoor hun burgers hen verkozen hebben. Is dat werkelijk het beste, wat mevrouw/mijnheer [MEP] en de EU voor ons burgers in petto hebben?
 • ASSISTENT: Dat is echt niet waar. CETA is een progressief handelsverdrag met passages over rechten van werknemers en milieubescherming.
 • U: Het bevat een paar mooie woorden daarover, ja. Maar er zijn geen sancties wanneer die principes genegeerd worden. Europese en Canadese vakbonden hebben maatregelen voorgesteld om sociale rechten in CETA op te nemen, maar die zijn niet in het handelsverdrag terug te vinden. Als CETA zo geweldig is als u zegt, waarom roepen dan bijna alle vakbonden – zoals de European Trade Union Confederation (ETUC) – en milieuorganisaties ertoe op, tegen CETA te stemmen? Hoe kunnen wij het Klimaatakkoord van Parijs in de praktijk brengen als vervuilers de overheid kunnen aanklagen en wetten mogen overtreden met vuile en gevaarlijke energieën zoals steenkool en atoomenergie?
 • ASSISTENT: Maak u geen zorgen. Wij hebben nota genomen van deze bezwaren en op aandringen van onze MEP’s heeft de Commissie aanvullende overeenkomsten in CETA opgenomen om ervoor te zorgen dat belangrijke Europese verworvenheden zoals het voorzorgsprincipe en het reguleringsrecht onaangeroerd blijven.
 • U: Bent u er zich van bewust dat geen enkele van deze overeenkomsten Canadese investeerders er zal van weerhouden, Europese wetgevers aan te klagen? In theorie kan ons parlement nog reguleren, maar de prijs voor wetten ter bescherming van de burgers zal zo hoog zijn dat ze het niet eens zullen proberen. Welke gemeente zal van geprivatiseerde diensten voor water, vorming, gezondheid of sociale voorzieningen terug overheidsdiensten maken indien het risico bestaat dat ze daarvoor door investeerders wordt aangeklaagd wegens “onteigening”? Zo gaat het overal ter wereld eraan toe bij conflicten tussen investeerders en overheden. En het Hof voor Investeringsgeschillen (Investment Court System, ICS) in CETA geeft precies daarvoor de mogelijkheden.
 • ASSISTENT: Oh nee, CETA omvat een compleet nieuw systeem voor het oplossen van conflicten, met een onafhankelijk gerechtshof. Zou u liever willen vasthouden aan de oude ISDS-systemen van honderden bilaterale handelsverdragen?
 • U: Als burger heb ik geen speciaal gerechtshof indien ik buitenlandse investeerders wens aan te klagen omdat zij mij gevaarlijke producten of diensten verkopen. Ook lokale bedrijven of mijn regering kunnen dat niet. Waarom moeten wij eigenlijk investeerders dit privilege geven? Zowel de EU als Canada hebben goed functionerende rechtbanken. Kunt u één enkel geval vernoemen, waarin een Canadese investeerder door een Europese rechtbank unfair behandeld werd?
 • ASSISTENT: Nou ja, daarover bestaan zeer uiteenlopende meningen. Deze overeenkomst is het resultaat van 6 jaar durende onderhandelingen. Op bepaalde punten moeten wij compromissen accepteren. Wij bediscussiëren dat zeer intensief in onze groep, er waren veel hoorzittingen en debatten in het Europees Parlement.
 • U: De definitieve versie van CETA staat sinds maart 2016 ter beschikking en de problematische punten werden voortdurend door onafhankelijke experts aangekaart. De aanvullende overeenkomsten werden eind oktober gepubliceerd, zodat mevrouw/mijnheer [MEP] zeker genoeg tijd had om een beslissing te nemen. Mag ik u vragen om mijn bezwaren met haar/hem te bespreken en mij dan mee te delen, wat zij/hij ervan denkt? Ik kan u nog andere bronnen toesturen, waarin deze aspecten nog meer in detail toegelicht worden.
 • ASSISTENT: OK, ik zal met mevrouw/mijnheer [MEP] praten en kijken, wat hij/zij ervan denkt.
 • U: Hartelijk dank dat u naar mij geluisterd hebt. Ik verheug mij erop, weer van u te horen. Mijn telefoonnummer is [Uw telefoonnummer] en mijn e-mailadres luidt [Uw e-mailadres]. Ik wens u een mooie dag.

Hoe was uw gesprek? Hebt u ervan genoten? Vertel ons over uw ervaring: info@cetacheck.eu

Denkt u dat u iets kon veranderen? Denkt u dat u nog iets zou kunnen verbeteren? Bel dan gewoon de volgende MEP op!

Argumenten

Wij hebben de belangrijkste problemen met CETA opgelijst. U moet ze niet allemaal tijdens één telefoontje ter sprake brengen. Kies gewoon de problemen die u het meest zorgen baren.

callguide-parlament-2

Democratie

CETA is een post-democratisch verdrag. Het versterkt de particuliere belangen van de grootindustrie en verzwakt de democratie. Daardoor vervreemdt de EU nog meer van de burgers.

 • Over het CETA-verdrag werd in het geheim onderhandeld. De onderhandelingsdoelstellingen van de EU-commissie werden in 2008 door de regeringen van de EU-lidstaten geformuleerd. Zelfs dit document was geheim totdat het in 2015 door de civiele samenleving gelekt werd.
 • Parlementen mogen uitsluitend “Ja” of “Nee” tegen CETA zeggen. Ze gaan daardoor echter de verplichting aan, het 2270 pagina’s tellende verdrag volledig in wetgeving om te zetten. De stemming over CETA is dus tegelijk een beslissing over gegevensbescherming, octrooien op medicamenten, douanerechten, het afdwingen van zaaizaadlicenties en veel meer. Nooit voordien heeft het Europees Parlement zodanig verstrekkende regelingen tijdens een zo korte en oppervlakkige parlementaire procedure goedgekeurd.
 • CETA geeft internationaal agerende concerns bijzondere rechten. Hoofdstuk 8 staat investeerders uit Canada toe van een EU-lidstaat een schadevergoeding te eisen (en omgekeerd), indien nieuwe regels hun winsten en daardoor de waarde van hun investeringen doen afnemen. Geen enkel nationaal bedrijf kan zich daarop beroepen. Deze bescherming tegen „indirecte onteigening“ gaat duidelijk veel verder dan de bescherming tegen onteigening in het nationale recht. Het in hoofdstuk 8 en in begeleidende verklaringen genoemde “Regelgevingsrecht” (right to regulate) verandert daaraan niets – schadeclaims komen er sowieso wel. En via dochterondernemingen in Canada zouden bovendien 42.000 Amerikaanse ondernemingen eveneens een klacht kunnen indienen.
 • CETA geeft lobbyisten voorrang op Europarlementariërs. De regels voor de Samenwerking op regelgevingsgebied (regulatory cooperation, hoofdstukken 25-27) zijn de ideale omgeving voor lobbyisten om de tekst van EU-wetsontwerpen te beïnvloeden nog voordat deze het Europees Parlement bereiken. De participatie van het Europees Parlement, van de door de burgers verkozen vertegenwoordiging, is niet voorzien.
 • CETA zet de wetgever vast. In tal van opzichten treft CETA zeer concrete bepalingen die ver boven klassieke handelspolitiek uitgaan. Als de EU, de lidstaten of gemeenten in de toekomst regels, die in CETA vastgelegd zijn, willen wijzigen, dan moet de Canadese federale regering daarmee instemmen. Op die manier verliezen parlementen hun bewegingsvrijheid, en worden burgers beknot in hun recht om het beleid via verkiezingen bij te sturen.

Callguide-Agriculture

Landbouw

In heel Europa wordt de druk op landbouwbedrijven steeds groter, en vooral dan op bedrijven die een duurzame landbouw voorstaan. Steeds meer boeren geven het op, en de industrie palmt de landbouw meer en meer in. CETA vernietigt de kleinschalige landbouw, en bespoedigt de industrialisering van de landbouw.

 • CETA opent de markt voor goedkoop vlees. Door CETA stijgen de tolvrije importquota voor varkensvlees in de EU met het 11-voudige en voor rundvlees met het 15-voudige. Gemiddeld lag de marktprijs voor varkensvlees in Canada van 2005 tot 2015 28,4% lager dan in de EU en voor rundvlees 16,2%. Europese bedrijven maken zo geen kans. Er zijn bovendien in het verdrag geen bindende regels inzake dierenwelzijn. Terwijl in de EU iedereen zich aan dezelfde regels moet houden, dreigt er door CETA concurrentievervalsing.
 • CETA verstevigt de zaaizaadindustrie tegen de boeren. Tal van landbouwbedrijven in Europa gebruiken hun eigen zaaizaad voor de graanbouw. Voor concerns zoals Monsanto is dat een doorn in het oog – ze willen elk jaar royalty’s ontvangen. Maar daarvoor zouden ze tegenover de boeren moeten aantonen dat ze gelicentieerd zaaizaad leveren. Artikel 20.36 van CETA schenkt hen wat het Hof van Justitie van de Europese Unie al decennia lang weigert: een omkering van de bewijslast. In de toekomst moeten boeren bewijzen dat hun zaaizaad niet gelicentieerd is – of betalen.
 • CETA brengt meer gentechniek naar Europa. Canada behoort tot de voornaamste voorvechters voor de gentechniek (ggo’s) wereldwijd. Artikel 25.2 lid 2 van CETA vermeldt bij de doelstellingen van het verdrag expliciet het „Wegwerken van handelsbelemmeringen door regelgeving op het gebied van biotechnologische producten“. Dat kan alleen betekenen dat de EU meer gentechplanten dient toe te laten.

callguide-arbeitnehmer

Rechten van de werknemers

De verzorgingsstaat met Europese signatuur heeft haar succes te danken aan de rechten van inspraak en aan de sociale zekerheid die zij aan werknemers garandeert. Met CETA staan hun belangen op de helling.

 • Meer concurrentie zonder gemeenschappelijke regels. Vrijhandel leidt in de hele wereld vaak tot concurrentie met lage lonen, lange arbeidstijden en geringe sociale zekerheidsbijdragen. Om dat te vermijden, zijn duidelijke regels tegen loon-, sociale – en belastingdumping noodzakelijk. CETA heeft deze regels niet. Er is weliswaar een hoofdstuk over handel en arbeid (hoofdstuk 23) dat veel mooie woorden bevat. Maar bij inbreuken is alleen maar overleg voorzien, geen sancties.
 • Ondernemingen keren zich via arbitragehoven tegen sociale rechten. Bijzondere rechten voor investeerders, zoals het ICS in CETA, vergroten de mogelijkheden van grote ondernemingen om hun belangen door te drijven. Zo eist de Franse firma Veolia een compensatie van de Egyptische staat voor de invoering van een minimumloon. Zo wordt het almaar moeilijker om betere regels voor werknemers gedaan te krijgen.
 • CETA brengt banen in gevaar. Economische prognoses gaan in het gunstigste geval uit van een minieme groei van de werkgelegenheid met minder dan 0,02% in de loop van 10 jaar. Minder positieve studies gewagen van een verlies van meer dan 200.000 banen in de EU. En niet iedereen die vandaag de dag worstjes maakt, kan morgen een exportbedrijf in de bouwsector opstarten. De prognoses gaan daarom uit van een toename van de langdurige werkloosheid.
 • Herverdeling van onder naar boven. Door CETA ontstaat ook een verschuiving in de inkomensverdeling binnen de EU. Economische prognoses voorspellen dat het relatieve aandeel van inkomens uit kapitaal met 0,66% toeneemt. Het aandeel van de werkende bevolking in de geproduceerde rijkdom neemt dienovereenkomstig af.

callguide-verbraucherumweltschutz

Milieu- en consumentenbescherming

Als consumenten willen wij er zeker van zijn dat producten die wij kopen, veilig zijn. Wij willen niet als proefkonijnen in functie van de industrie staan. Wij willen ook niet dat ons milieu vergiftigd wordt. Daarom bestaat in Europa het voorzorgsprincipe. Maar voor de industrie is dat een belemmering. CETA is een aanval op het voorzorgsprincipe en een gevaar voor onze rechten als consumenten.

callguide-kommune-1

Openbare diensten

Europese gemeentes die de voorbije drie decennia hun openbare diensten gedeeltelijk geprivatiseerd hebben, deden daarbij voor het overgrote deel slechte ervaringen op. Wanneer maar mogelijk, maken steeds meer deze stap ongedaan. Maar de meeste Europese regeringen en de EU-Commissie houden nog steeds vast aan het dogma dat particuliere, op winst gerichte bedrijven in principe beter zijn. CETA beperkt de handelingsruimte van gemeentes en bevordert de privatisering van openbare diensten.

 • Het hoofdstuk over de investeringsbescherming geldt ook voor gemeentes. De EU-commissie moest op vraag van het Europees Parlement zelf toegeven dat er gevallen kunnen zijn waarin gemeentes voor arbitragehoven moeten verschijnen. Uit de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone NAFTA bestaan daarvan verontrustende voorbeelden. Zo werd de Mexicaanse gemeente Guadalcázar tot een schadevergoeding van 16,7 miljoen dollar veroordeeld, omdat ze een stortplaats voor bijzonder afval niet goedkeurde om het grondwater te beschermen.
 • CETA verplicht internationale aanbestedingen. CETA opent de markt voor openbare aanbestedingen voor Canadese ondernemingen. Door de vastlegging van de drempels voor internationale aanbestedingen in de bijlagen bij hoofdstuk 19 wordt het moeilijker om ze weer te wijzigen, omdat daarvoor een compensatie aan Canada betaald zou moeten worden. CETA verplicht gemeentes, bij openbare aanbestedingen altijd het voordeligste aanbod te kiezen en verbiedt kwaliteitseisen, of een voorkeursbehandeling van lokale ontwikkelingen.
 • CETA liberaliseert alle diensten die niet uitgezonderd zijn. Terwijl andere handelsverdragen alleen van toepassing zijn op expliciet vermelde economische sectoren („Positieve lijst“), onderwerpt CETA alles, dat niet uitgezonderd is, aan haar regels („Negatieve lijst“). Bovendien vallen diensten, die nu nog niet bestaan, automatisch onder het verdrag en mogen deze niet door de openbare sector geleverd worden.
 • CETA verhindert de herroeping van privatiseringen. Artikel 8.4 (1) verbiedt expliciet ook de lokale besturen om het aantal economisch actieve ondernemingen te beperken, via „monopolies, aanbieders met exclusieve rechten of het aantonen van economische behoeften“. Dit betekent dat privatiseringen, bijvoorbeeld door een vorig bestuur, niet meer herroepen kunnen worden, zelfs indien dat de democratische wil van de betrokken burgers is.